รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน

                                                 คลิกลงค์ดนล่าง

        https://drive.google.com/file/d/1pZUCBaVELnjtxUDEiflSD3OY2tUvS6fZ/view?usp=sharing

     KM การเตรียมตัวเป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านสหกรณ์

     KM องค์ความรู้ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปี 2563

     KM การสร้างกราฟใน Microsoft office Excel 

        KM การสร้างกราฟใน Microsoft office Excel

     KM การจัดการเรียนสหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 - 6 

        ลงค์ การจัดการเรียนรู้สหกรณ์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 4 - 6 KM

     

        การเตรียมพร้อมการปรับตัวของสหกรณ์การเกษตรในเขตเมือง

      https://www.facebook.com/watch/?v=3264229147028745&extid=KpbeSBLjbpFbPFGP

      การบรูณาการ "การสหกรณ์" กับ 8 กลุ่ม สาระตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

      https://www.facebook.com/watch/?v=391142998552250&extid=xYK0WoAJLCYZoDxn

     One Word Cooperative วันนี้เสนอคำว่า "อุดมการณ์สหกรณ์" 

        https://www.facebook.com/242670602588984/videos/1626111707548097

        One Word Cooperative กับ EP2 ขอเสนอคำว่า "การลงทุน"

        https://www.facebook.com/242670602588984/videos/1225098937847605

        One Word Cooperative กับ EP3 ขอเสนอคำว่า "ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ"

      https://www.facebook.com/242670602588984/videos/368725057697407

        ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์

         https://www.facebook.com/cttdo/videos/547258152628686

       66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

       Untitled 1