HOPE001 Small

 

   Bannersaraka113     kapook dookdik 4323 44447      

 

              e1 Small                                           9887 Small

    kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP1                               kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP2 

 

              3Small                                          4 Small

     kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP3                             kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP4

 

              9874 Small                                          99945 Small Small

     kapook dookdik 4323 44447 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย                         kapook dookdik 4323 44447 ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ

                                                                                                     และวิธีการสหกรณ์

            888899 Small

      kapook dookdik 4323 44447 การบรูณาการ "การสหกรณ์"

                     กับ 8 กลุ่มสาระ

 

      Bannersaraka14    kapook dookdik 4323 44447

       เอกสารประกวดราคาจ้าง  

       ประกาศประกวดราคาปรับปรุงบ้านพัก2565 

       ประกาศเผยแพร่แผน ศูนย์ฯ 1  

       ประกาศแผนจ้างเหมาบริการพขร.และกำจัดปลวก 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ 

       ประกาศผู้ชนะการผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกหนูและแมลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565 

       ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

       ประกาศประกวดราคาจัดจ้าง(e-bidding)ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

       ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา รปภ. ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565

       เอกสารประกวดราคาจ้าง(e-bidding)แม่บ้าน ปีงบประมาณ 2565  

       เอกสารประกวดราคาจ้าง(e-bidding)รปภ. ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) 2564

       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ์้อหมึกปริ้นเตอร์

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ์้อผ้าปูที่นอน

       ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์กรณีพัสดุชำรุดจำนวน 9 รายการ