66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

25 -26 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงานเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 10 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงานเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก

วันที่ 18 ธันวาคม 2562นาย ปริญญา เศวตธรรมผู้อำนวยการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานข้าราชการ และ ลูกจ้างประจำ

23 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงาน

 

    •  
    •  

 โครงการสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)