โครงการสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี