66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

 โครงการสนับสนุนการขยายผลแนวทางพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือศูนย์เครือข่ายด้านสหกรณ์และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก)

ระหว่างวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2562 โดย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี