66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม  ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงานเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิก

ของสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด ซึ่งพบว่าสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่มีอายุมาก ขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์ และปัญหาหนี้ค้างนาน จึงแนะนำและเสนอแนะแนวทางให้สหกรณ์จัดทำแผนติดตามหนี้ ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายสินค้า ตลอดจนลงประชุมกลุ่มสมาชิกอย่างต่อเนื่อง