66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

23 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงาน

จัดโครงการพัฒนาความเข้มแข็งกรรมการดำเนินการทั้งคณะ ให้แก่สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย จำกัด ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM Meeting

 

ไปยังปลายทางที่บ้านของกรรมการดำเนินการแต่ละท่าน โดยมีแนวทางร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ 3 แผน ได้แก่ 1) แผนการมีส่วนร่วมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วม 100 % 2)แผนการมีส่วนร่วมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วม 50% และ 3) แผนการมีส่วนร่วมสำหรับสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วม 0 %