66     3

         บนโทรศัพท์มือถือ     https://www.youtube.com/watch?v=ReOq-twFatM

         บนคอมพิวเตอร์ pc    https://www.youtube.com/watch?v=K2ul0KHJ5Sk 

      8888

         

 

        Untitled 1

25 -26 มิถุนายน 2563 นายปริญญา เศวตธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกณ์ที่ 1จังหวัดปทุมธานี และทีมงานเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกกลุ่มที่ 9 และกลุ่มที่ 10 ของสหกรณ์การเกษตรเมืองนนทบุรี จำกัด ซึ่งพบประเด็นที่น่าสนใจ คือ

1) สมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมามีส่วนร่วมในธุรกรรมของสหกรณ์ เนื่องเป็นผู้สูงอายุ ไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรรม บุตรหลานเป็นผู้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่าย

2) ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายไม่สามารถขยายธุรกิจได้ เนื่องจากกำลังซื้อของสมาชิกจำกัดเพราะไม่มีรายได้ และมีสมาชิกประมาณ 100 คน (ยอดจำหน่ายต่อปีประมาณ 1,500,000.-บาท) ซึ่งเต็มกำลังซื้อ

3) ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าสมาชิกทั้งหมด (ประมาณ 600 คน) มีตัวตนเท่าไร ผู้สูงอายุเท่าไร ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมกี่ราย ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้ให้ขอแนะนำและทำความเข้าใจ คือ 1) เลิกสหกรณ์(ขณะที่มูลค่าหุ้น สินทรัพย์ และทุน ยังมีมูลค่า) เพราะขาดทุนปีละ 2,000,000.-บาท 2) renovate องค์กรใหม่ทั้งหมด โดยการลดต้นทุน (จำหน่ายอาคารสำนักงานที่มีค่าเสื่อม ขายทรัพย์สินอื่นๆ) นำทุนเหล่านั้นไปหาผลตอบแทนให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสหกรณ์ และ 3) กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้องส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรในเขตเมืองสามารถดำเนินธุรกิจที่หลากหลายตามความต้องการของสมาชิกได้ เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมลดลงและสมาชิกที่เป็นเกษตรกรลดลดลง (ข้อจำกัดของสหกรณ์) สหกรณ์แห่งนี้จึงจะรอด