อำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

1. ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
    ขบวนการสหกรณ์กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปด้านบริหารองค์กร
    ด้านธุรกิจสหกรณ์ ด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุง
    รักษาในพื้นที่ ความรับผิดชอบ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

2. ศึกษาหาความจำเป็นในการสร้างหลักสูตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่

3. ประสานงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ในพื้นที่
    รับผิดชอบเพื่อศึกษาความต้องการในการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์/
    กลุ่มเกษตรกร และนำมาจัดทำแผนการฝึกอบรมให้สอดคล้องตรงกับ
    ความต้องการของสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

4. จัดทำแผนการฝึกอบรม จัดทำชุดฝึกอบรม บริหารโครงการฝึกอบรม

5. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านบริหารองค์กร ด้านธุรกิจสหกรณ์
    และด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการบำรุงรักษาในเขต
    พื้นที่รับผิดชอบ

6. ประเมินผลการฝึกอบรม อำนวยการและประสานงานโครงการฝึกอบรม 
    เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย