นายปริญญา  เศวตธรรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑

ปริญญาตรี ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์  0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 12  

มือถือ  06 5502 6859 , 08 9624 4149

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.