ประวัติศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

           เดิมชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 1จังหวัดลพบุรี  ตั้งอยู่ ณ ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

มีภารกิจในการให้การศึกษาอบรมบุคลากรของสหกรณ์ในเขตพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย

จังหวัดลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร

           ปี 2540 ศูนย์ฯ ได้ย้ายมาอยู่ ณ เลขที่ 48 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยยังคงชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี  ในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาสหกรณ์ ซึ่งมีพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่รวม 168 ไร่  3 งาน  55 ตารางวา

ขนาดกว้าง 700 เมตร ยาว 1,500 เมตร

มีรั้วคอนกรีต /ลวดตาข่ายและลวดหนามล้อมทั้ง 4 ด้าน

มีถนนกว้าง 8 เมตร (ถนนจารุศร) ผ่านในพื้นที่ตลอดความยาว

อาคารเอนกประสงค์ เนื้อที่ใช้สอย 3,882 ตารางเมตร

อาคารหอพัก 80 เตียง จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 2,064 ตารางเมตร

อาคารพิพิธภัณฑ์การสหกรณ์ไทย  พื้นที่ใช้สอย 1,120 ตารางเมตร

อาคารหมู่เรือนไทย พื้นที่ใช้สอย 1,460 ตารางเมตร

บ้านพัก  9 หลัง

          ปี 2547 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี ได้เปลี่ยนชื่อเป็น
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

          ปี 2548 ได้มีการเปลี่ยนแปลงในระบบโครงการสร้างของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์อีกครั้ง ได้มีการเปลี่ยนแปลงศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 1- 10 (ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบำรุงรักษา 1-10)  รวมกับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-10 เป็น 20 ศูนย์ คือ เป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1-20  และในปี 2548 นี้ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี (หรือศูนย์ช่างสหกรณ์ที่ 1 หรือศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการบำรุงรักษาที่ 1 จังหวัดปทุมธานี) และได้แบ่งเขตความรับผิดชอบใหม่ คือ จังหวัดปทุมธานี นทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1,2) โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี ได้ย้ายมาอยู่ ณ อาคารพิพิธภัณฑ์การสหกรณ์ไทย

ปัจจุบันศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ และได้แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ ทำให้ปัจจุบัน ดังนี้

48 หมู่ 10 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ดูแลอาคารเอนกประสงค์ เนื้อที่ใช้สอย 3,882 ตารางเมตร

อาคารหอพัก 80 เตียง จำนวน 2 อาคาร พื้นที่ใช้สอย 2,064 ตารางเมตร

บ้านพัก  9 หลัง

ดูแล ให้การศึกษาอบรมบุคลากรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดปทุมธานี นทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร (สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่ 1,2)