ทำเนียบบุคลากร

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

       ข้าราชการ

นายปริญญา  เศวตธรรม

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์  0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 12  

มือถือ 06 5502 6859 ,08 9624 4149

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 นางสาวก้อย  ยศเจริญ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 15 

มือถือ 08 9705 3310

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

นายณรงค์ ยี่หวา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท :เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 14 

มือถือ 08 9159 0632

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ratchada loekput

นางสาว รัชชดา ฤกษ์พุฒิ

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 

 วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี :เศรษฐศาสตร์สหกรณ์

 โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 13 

มือถือ 08 2541 7271

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ส.ต.อ.ชัยณรงค์   ยมศรีเคน

นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : สสบ.ส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 16 

มือถือ 08 9539 4735 

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 นางสาวนาถตยา  ธาระพุฒิ

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 11 

มือถือ 09 8078 5553

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายยุทธศักดิ์   กะถิน

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี :บธบ.การจัดการทั่วไป

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 18 

 มือถือ 08 9888 1939

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

ลูกจ้างประจำ

 

นายวิชิต   ศรีพา

พนักงานขับเครื่องจักกลขนาดกลาง

วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพชั้นสูง : เครื่องกลโรงงาน

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

มือถือ 08 7073 3829

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

นายสุรชัย  บูรณเสน

ช่างไม้

วุฒิการศึกษา : ประกาศณียบัตรวิชาชีพ : ช่างก่อสร้าง

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 17

มือถือ 08 9054 7481

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายมงคล   งอกงาม

พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

มือถือ 08 4147 0621

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสมเกียรติ   เลขาวิจิตร

พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายวันชัย   ประยูร

พนักงานรักษาความปลอดภัย

วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ

นายธนภัทร   วรรณทวี

นักทรัพยากรบุคคล

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี :บธบ.บริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363

 มือถือ 08 6720 0516

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

น.ส.ลาภิสรา   พนมสินธุ์

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี :บธบ.บัญชี

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363  ต่อ 11

มือถือ 08 6335 8554

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายภาสกร   บำรุง

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

วุฒิการศึกษา : ปวส : คอมพิวเตอร์กราฟิก

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 18 

มือถือ 094 865 6677

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  

พนักงานชั่วคราว

 

นายรุ่งอรุณ วิเศษกสิกรรม

พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

มือถือ 06 4930 9890

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายจักรพันธ์  วงสวัสดิ์

พนักงานขับรถยนต์

วุฒิการศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 6

โทรศัพท์ 0 2908 8360-1 ,0 2529 5363 ต่อ 17

มือถือ 06 3123 4313

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.