โครงสร้างอัตรากำลัง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 จังหวัดปทุมธานี

 

s1

อัตรากำลัง ของหน่วยงาน
ข้าราชการ 7 ตำแหน่ง

ลูกจ้างประจำ 5 ตำแหน่ง

 พนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง

ลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง