รายงานผลการดำเนินการตามคำรับรองประจำปี 2557

รายงานผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   รอบ 6 เดือน
 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ ที่ 1  จังหวัด ปทมุธานี   รอบ 9 เดือน
สำนักพัฒนาละถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์   รอบ 12 เดือน
ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน ผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
(ร้อยละ) ผลงาน ค่าคะแนน คะแนน
  1 2 3 4 5 ที่ได้ ถ่วงน้ำหนัก
มิติที่ 1  มิติภายนอก  20.00               1.0000    
การประเมินประสิทธิผล(ผลลัพธ์และผลผลิต)                      
1. ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ/ภารกิจหลักของหน่วยงาน 20               1.0000    
   1.1 ร้อยละของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ผู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพมีความรู้เพิ่มขึ้น 10 60 65 70 75 80 99.23       5.0000 0.5000   รายงานแผนผล
  1.2 ร้อยละของหลักสูตรการฝึกอบรมที่ผ่านเกณฑ์ตามหลักประกันคุณภาพการฝึกอบรม 10 60 65 70 75 80 100       5.0000 0.5000   รายงานแผนผล
มิติที่ 1  มิติภายใน  80.00               3.3500    
การประเมินประสิทธิภาพ                      
2. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน 5 72 74 76 78 80 100       5.0000 0.2500   รายงานเบิกงบประมาณจ่ายการลงทุน
3. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวม 6 เดือนแรก 5 44.02 46.46 48.91 51.36 53.8 66.4       5.0000 0.2500   รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณราย 6 เดือน
4. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รวม 12 เดือน 5 92 93 94 95 96 100       5.0000 0.2500   รายงานการประมาณการค่าใช้จ่าย 4 เดือนก่อนหมดปีงบประมาณ
5.  ร้อยละความสำเร็ของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน 5 92 93 94 95 96 100       5.0000 0.2500   รายงานการประมาณการค่าใช้จ่าย 4 เดือนก่อนหมดปีงบประมาณ
6. ระดับความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย 20                    
6.1 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนิงาน  10 10,834 11,511 12,188 12,865 13,542                 -   0.0000    
6.2 เกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 10           100       5.0000 0.5000   รายงานแผนผล
การพัฒนาองค์กร                      
7. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของส่วนราชการ  5 1 2 3 4 5 2       2.0000 0.1000   รายงานค่าไฟฟ้าและค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปี
8. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงสารสนเทศ 5 1 2 3 4 5 5       5.0000 0.2500   หน้า web site ของ ศส.1
9. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร 5 1 2 3 4 5 5       5.0000 0.2500   รายงานการปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กร
10. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์ 5 40 50 60 70 80 100       5.0000 0.2500   รายงานการขับเคลื่อนค่านิยมกรมส่งเสริมสหกรณ์
11. ระดับความสำเร็จของการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน 5 1 2 3 4 5 5       5.0000 0.2500   รายงานควบคุมภายใน
12. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดความโปร่งใสเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ 5 80 85 90 95 100 100       5.0000 0.2500   รายงานการตรวจสอบภายใน
13. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ 10 1 2 3 4 5 5       5.0000 0.5000    KM เรื่องเครือข่ายสหกรณ์ และการบริหารจัดการศูนย์ฯ
                       
  100               4.35    
หมายเหตุ  :                         
ให้ลงข้อมูลเฉพาะในช่องผลงาน , ช่อง ปัญหา/อุปสรรค และ ช่องเอกสารอ้างอิง            
ข้อ 6 .1 ไม่ต้องรายงาน                       
ข้อ 6.2 ให้ระบุเกณฑ์การให้คะแนน ตามคำรับรอง