วิสัยทัศน์ (VISION) 
พัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพ

พันธกิจ (MISSION)

1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ สหกรณ์ด้านการจัดตั้ง การบริหารองค์กร การบริหารการจัดการ และด้านธุรกิจ ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี
3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์
4. ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์ 
    กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป 
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป 
     การบริหาร การจัดการ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
6. ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน 
     และความก้าวหน้าของกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
7. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย (OBJECTIVE)

1. เพื่อพัฒนาการให้การศึกษาอบรม และการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ
    และประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ 
    คุณธรรม และคุณค่า ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และพัฒนางานสหกรณ์
5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา KUSA (Knowledge/Understand/Skill/Attitude)ของบุคลากร
    กรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา KUSA ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี
    ในการพัฒนาสหกรณ์
7. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ 
    กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
9. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
10. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ 
      และกรมส่งเสริมสหกรณ์
11. เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
12. สนับสนุนแผนปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ
13. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ