จำนวนสหกรณ์และจำนวนสมาชิกสหกรณ์
พื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑ จังหวัดปทุมธานี

map1

- กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

- กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

- จังหวัดนนทบุรี

- จังหวัดปทุมธานี

- จังหวัดสมุทรปราการ