คู่มือคำบรรยายในการฝึกอบรม

  •    แนวคิดการส่งเสริมสหกรณ์โดยรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์(นายจิตรกร สามประดิษฐ์)  
  •      รียนรู้เรื่องสหกรณ์จากมด