ใน ปีงบประมาณ 2559 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 1 ได้สำรวจความต้องการฝึกอบรมของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ สรุปของแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ดังนี้

ความต้องการฝึกอบรมของสมาชิกสหกรณ์

- โปรแกรมบัญชีคอมพิวเตอร์ / บัญชีครัวเรือน / การบริหารสหกรณ์ที่เป็นเลิศทางการบัญชี
- ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- กฎระเบียบ / กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
- การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ / การจัดหาแหล่งเงินกู้ให้เพียงพอกับสมาชิก
- การลดต้นทุนการผลิต แต่ให้ได้คุณภาพส่งออก
- อยากให้อบรมเกี่ยวกับยางพารา
- หลักการตลาดสหกรณ์ / หลักการเศรษฐกิจพอเพียง
- การบริหารงานกลุ่มย่อย ทั้งแนวทางและวิธีดำเนินการ
- ขอให้ชี้แจงรายละเอียดปลีกย่อยในการแบ่งผลกำไรของสหกรณ์
- ส่งเสริมการทำการเกษตร การเพิ่มพูนผลผลิตทางการเกษตรและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร
- การเพิ่มรายได้ที่เหมาะกับสมาชิกในแต่ละชุมชน
- การมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์
- ทำอย่างไรให้สมาชิกรับรู้ เห็นประโยชน์ มีอุดมการณ์ร่วมกิจกรรมทุก ๆ กิจกรรมของสหกรณ์
- การปลูกจิตสำนึก การรักษาเวลา การมาตรงเวลา การรักษาเวลาในการประชุม
- การหาพืชเศรษฐกิจตัวใหม่มาให้เกษตรกรได้เรียนรู้และได้ศึกษา
- การเพิ่มผลผลิตลำไย การส่งออกลำไย 
- ผู้ตรวจสอบกิจการ
- บทบาทหน้าที่ของสมาชิก ประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม คณะกรรมการ
- จิตสำนึกของผู้นำและผู้บริหารสหกรณ์ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
- การทำปุ๋ยหมัก การดูแลสภาพดินเป็นกรดและด่าง
- การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ความต้องการฝึกอบรมของประธานกลุ่มเลขากลุ่ม

- หลักสูตรการทำธุรกิจครบวงจร
- บทบาทหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ
- หลักการตลาดสหกรณ์
- การบริหารจัดการสหกรณ์
- การจัดการผลผลิตสหกรณ์
- ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการฟ้องร้องสมาชิก การติดตามหนี้ และการทวงหนี้สิน
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
- การบริหารสหกรณ์และการควบคุมภายในที่ดี
- กิจกรรมกลุ่มแก้ปัญหา
- การดำเนินธุรกิจแบบสหกรณ์
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการแก้ปัญหาเรื่องสินค้า (ปุ๋ย-น้ำมัน)
- การทำแผนกลยุทธ์
- การแก้ปัญหาต่างๆในการดำเนินงานธุรกิจ
- ต้องการศึกษาเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนของการบริหารจัดการของสหกรณ์
- การผลิต การแปรรูปผลผลิต

ความต้องการฝึกอบรมของกรรมการสหกรณ์

-หลักสูตรเกี่ยวกับการทำบัญชี
- หลักสูตรเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์
- หลักการตลาดสหกรณ์
- การบริหารจัดการสหกรณ์
- การจัดการผลผลิตสหกรณ์
- บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์