• คู่มือการบริหารจัดการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์  
  • การพัฒนาศักยภาพกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ใหม่   
  • การจัดหมวดหมู่องค์ความรู้ตามกระบวนงานตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain)     
  • การถอดบทเรียนการเชื่องโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำปี ๒๕๖๑