ข่าวประกาศ


   if bullet yellow 59839 ประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 if New 132134

  if bullet yellow 59839ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง การยกเลิกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561 if bullet yellow 59839 สารนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ปีที่ 46 วันที่ 1 ตุลาคม 2561

   if bullet yellow 59839 ผลการประกวดระดับภาค (ประกาศผลครั้งที่ 1) การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561 โดย กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

   if bullet yellow 59839การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2561

   if bullet yellow 59839กระบวนการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ13

 

  

 

Activity

วีดีทัศน์ ศูนย์ฯ 13

 

 

 

 

     Y99               Y7                        Y8

โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่

หลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสรืิม รุ่นที่ 13

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
ผลผลิตข้าวของสหกรณ์ให้ยั่งยืน
บรรยายหัวข้อวิชา แผนปฏิบัติการ 
และการติดตามผลของแต่ละสหกรณ์
นำเสนอแผนปฏิบัติการและการติดตามผล

      โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ
      ผลผลิตข้าวของสหกรณ์ให้ยั่งยืน
      บรรยายหัวข้อวิชา การรวบรวมและการบริหารจัดการ
      ผลผลิตข้าวสหกรณ์

 01                       Seed            Y10      

 นายกฤษฎา บุญราช  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP Seed)

 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี  
การสหกรณ์ที่ 13 จังหวัดชัยนาท
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสหกรณ์
เครดิตยูเนียนอาโอยาม่าไทย จำกัด 
เข้ามาถ่ายทอดความรู้
เรื่อง การบริหารสหกรณ์แบบมีส่วนร่วมจากสมาชิก 


 Service 2                      Service 1                  H10

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม” 

(Service  mind) รุ่นที่ 2    

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

“การบริการด้วยหัวใจและรอยยิ้ม”

 (Service  mind) รุ่นที่ 1

 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิต

เมล็ดพันธุ์ข้าว GAP SEED

                                                             

 Y9                              inspector

โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการ

 ผลผลิตข้าวของสหกรณ์ให้ยั่งยืน

 โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการ ชั้นกลาง"