ประชาสัมพันธ์

bullet1ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี newff24

bullet1ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรร เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2

bullet1ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

bullet1ประกาศ​รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป​ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

bullet1  เอกสารประกอบโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้อำนาจนายทะเบียนสหกรณ์แก้ไขปัญหาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

bullet1  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

bullet1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 

bullet1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จ.เพชรบุรี  เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 

bullet1 การประกวดโรงเรียนจัดการการสหกรณ์ รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

   

7 school
school61 branner3 

 

kan

   1381757328 megaphone ogijkam

ศูนย์การเรียนรู้การสหกรณ์

จังหวัดกาญจนุบรี

1138529136 สหกรณ์การเกษตรด่านมะขามเตี้ย จำกัด                http://web.cpd.go.th/cttc15/

1138529136 สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ  จำกัด                      http://www.coopthai.com/ksuwanp

1138529136 สหกรณ์การเกษตรพนมทวน  จำกัด                       http://www.coopthai.com/pnt

1138529136 สหกรณ์การเกษตรบ้านเจ้าเณร  จำกัด                   http://www.sahakornthai.com/banchaonen

1138529136 สหกรณ์กองทุนสวนยางทองผาภูมิ จำกัด               http://www.coopthai.com/tppcoop

จังหวัดนครปฐม

1138529136 สหกรณ์โคนมนครปฐม  จำกัด                               http://www.coopthai.com/nkptmilk

1138529136 สหกรณ์การเกษตรบางเลน จำกัด                          http://www.sahakornthai.com/banglen

จังหวัดราชบุรี

1138529136สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด                       http://www.nongpho.com

1138529136สหกรณ์การเกษตรโพธาราม  จำกัด                        http://www.coopthai.com/poetaram

1138529136สหกรณ์การเกษตรบ้านโป่ง จำกัด                          http://www.sahakornthai.com/banpong

จังหวัดสุพรรณบุรี

1138529136สหกรณ์การเกษตรหนองหญ้าไซ  จำกัด                 http://www.coopthai.com/hyccoop

1138529136สหกรณ์การเกษตรสามชุม  จำกัด                          http://www.coopthai.com/samchuk

1138529136สหกรณ์การเกษตรศรีประจันต์  จำกัด                     http://www.coopthai.com/sriprachan

1138529136สหกรณ์การเกษตรเดิมบางนางบวช จำกัด              http://www.coopthai.com/dbnbcoop

1138529136สหกรณ์การเกษตรดอนเจดีย์  จำกัด                       http://www.coopthai.com/djd

 

กลับหน้าหลัก

 

 

                       coopinschool  km cpd  coop1

                       brand11banner anti coruptionbannerdown21new

                        facebook banner seedsara