สายตรงถึงผู้อำนวยการ

newbos

นายเฉลิม  นวมนิ่ม

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15

เบอร์มือถือ  084 - 6428148

เบอร์โทรสำนักงาน  032 - 471300

mailbos22