วันที่ 15 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนากรรมการเข้มแข็งทั้งคณะ วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ , รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง สามารถกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ ของสหกรณ์โคนม​ท่าม่วง​ จำกัด​ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี