วันที่​ 16 มีนาคม 2564 นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​ รส​ห​กรณ์ที่​ 15​ จังหวัด​เพชรบุรี​ ​และทีมงาน​ ร่วมกับสหกรณ์​โคนมท่าม่วง​ จำกัด​ สำนักงานสหกรณ์จั​งหวัดกาญจนบุรี​ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์​จังหวัดกาญจนบุรี​ จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์​ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สมาชิกสหกรณ์โคนมท่าม่วง จำกัด​ จำนวน 60 คน​ ณ​ วัดหนองเสือ​ อำเภอท่าม่วง​ จังหวัดกาญจนบุรี​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง