วันที่​ 19 มีนาคม 2564 นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​ 15​ จังหวัด​เพชรบุรี​ ​และทีมงาน​ ร่วมกับสหกรณ์​การเกษตรบางปลาม้า​ จำกัด​ และสำนักงานสหกรณ์จั​งหวัดสุพรรณบุรี​ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์​ โดยได้รับเกียรติ​จากนายยุทธนา​ แก้วน้อย​ สหกรณ์​จังหวัดสุพรรณบุรี​ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ กลุ่มเป้าหมาย​ ได้แก่ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรบางปลาม้า จำกัด​ จำนวน 60 คน​ ณ​ ห้องประชุมสหกรณ์​การเกษตร​บางปลาม้า​ จำกัด​ อำเภอบางปลาม้า​ จังหวัด​สุพรรณบุรี​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์มากขึ้น เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง