วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2564 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตรพัฒนากรรมการเข้มแข็งทั้งคณะ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอภิชัย โพธิ์บัณฑิตย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี และนายธีรภพ บัวจีน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการ หัวข้อบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการสหกรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์มีจิตสำนึกและตระหนักเห็นความสำคัญในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้นำสหกรณ์ที่มีต่อการบริหารงานสหกรณ์ , รู้และเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐกับการพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง และให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้รับทราบและเข้าใจในบริบทของสหกรณ์ตนเอง สามารถกำหนดแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ผู้ตรวจสอบกิจการการ ฝ่ายจัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด ผู้เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ และผู้สังเกตการณ์ จำนวน 26 คน ของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.ราชบุรี จำกัด