วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำนวยการศูน​ย์ถ่ายทอดเ​ทคโนโลยีกา​รสหกรณ์ที่​ 15 จังหวัด​เพชรบุรี​ ให้การต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการและครูผู้รับผิกชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน​ในโครงการกิจกรรมส่งเสริมความรู้และสร้างประสบการณ์ด้านการสหกรณ์นักเรียน และครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์และสร้างประสบการณ์ด้านอื่นๆให้กับคณะกรรมการดำเนินการและครูผู้รับผิกชอบกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนเข้าใจในระบบการทำงานของสหกรณ์ เป็นการเพิ่มพูนทักษะการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสบการณ์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน ๓ แห่ง คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านห้วยโสกและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านปาเกอะญอ)