วันที่ 17 มิถุนายน​ 2565​ นายเฉลิม​ นวมนิ่ม​ ผู้อ​ำน​วยการศูนย์​ถ่ายทอด​เทคโนโลยี​กา​รส​ห​กรณ์ที่​15 จังหวัด​เพชรบุรี​ พร้อมทีมงาน​ จัดโครงการฝึกอบรม​ หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลสหกรณ์​ กลุ่ม​เป้าหมาย​ ได้แก่​ สมาชิกสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ ของสหกรณ์การเกษตรวัดเพลง​ จำกัด จำนวน 33 คน​ วัตถุประสงค์​เพื่อให้สมาชิกของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อุดมการณ์ หลักการ วิธีการ และคุณค่าของสหกรณ์ และการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์​ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะสมาชิกที่มีต่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมากขึ้น​ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน พัฒนา และแก้ไขปัญหา สหกรณ์ของตนเอง และให้สหกรณ์สามารถเป็นที่พึ่งและตอบสนองความต้องการที่จำเป็นและมีเหตุมีผลให้กับสมาชิกได้อย่างแท้จริง​ ณ​ สหกรณ์​การเกษตร​วัดเพลง​ จำกัด​ อำเภอ​วัดเพลง​ จังหวัด​ราชบุรี