ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563

ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี

 answer 2563

graft1

graft2

 

ticket 2
ticket 3 
ticket 1