icon6

icon5

1138529136  สรุปการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์โรงเรียนวังไกลกังวล ประจำปี ๒๕๖๐  pog1

icon36

 

2018 08 10 16 17 19 2018 08 10 15 19 00 pic rongnayok
 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ 
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ บรรยายพิเศษ
 ปาฐถาพิเศษ นายกฤษฏา บุณราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

จุดประกายสหกรณ์เกษตรแกนหลักเคลื่อฐานราก
โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี

2018 07 03 15 42 49 2018 07 03 15 54 08 2018 06 21 14 13 06

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ผลิตผลไม้คุณภาพ

เดินหน้าประเทศไทย
โครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเทจจริง กรณีซื้อรถยก
 
2018 05 24 13 42 16 23may2561  2018 05 02 9 47 21
อาลีบาบาสั่่งซื้อทุเรียนไทยล่วงหน้าอีก8แสนลูก
ขายผ่านตลาดออนไลน์
สารคดี
การส่งเสริมธุรกิจผลไม้ของสหกรณ์ภาคตะวันออก
 อาลีบาบา
เตรียมซื้อทุเรียนตรงจากสหกรณ์
pic video 18april2561 2018 04 04 20 44 01 29594841 881551655373123 5106302917291462810 n 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แก้โกงสหกรณ์
การปฏิรูประบบราชการไม่ใช่แค่เชิงระบบ  ลงนาม
ข้อมูลสารสนเทศ 3 หน่วยงานหลัก

lanlu1

 icon3

T2