ข่าวประชาสัมพันธ์


1138515662 ประกาศขายทอดตลาด ปี2565 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 16 จังหวัดเพชรบุรี

iconnn3 ขอเชิญสมัครเข้ารับการสรรหา “ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565” สามารถ Download แบบบันทึกข้อมูลบุคคลผู้เข้ารับการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ปี 2565 ทั้ง 4 สาขา ได้ที่ https://www.moac.go.th/philosopher-dwl-preview-431191791970

  • 26
  • ความหมายสหกรณ์
  • อุดมการณ์สหกรณ์
  • บทบาทหน้าที่

icon6

16 cat

 3CPDSTU763  4CPDSTU763  66CPDSTU763
   ปาฐกถาพิเศษ กรมสมเด็จพระเทพฯ
   เรื่องสหกรณ์นักเรียน
สารคดีสหกรณ์นักเรียน สนองพระราช
ดำริ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
   ฐานการเรียนรู้
 การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน
 7CPDSTU763  9CPDSTU763  11CPDSTU763
การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ โรงเรียน
บ้านเขาส่องกล้อง จังหวัดนครนายก
กิจกรรมโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
สัมภาษณ์นักเรียน
 ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์
 13CPDSTU763  15CPDSTU763  17CPDSTU763
 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

ฐานการเรียนรู้ เทคนิคการประชุม
คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน

ฐานการเรียนรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ในสหกรณ์นักเรียน
 

icon5

 

lanlu1

icon2

 

 

 

 icon3