ข่าวประชาสัมพันธ์

asterisk orange icon   กิจกรรมออนไลน์วันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี2565                                                                                                                                                                                                                                                                                                      asterisk orange icon  สารนายกรัฐมนตรี

asterisk orange icon  แนวทางการถอดบทเรียน ศรร. 288

asterisk orange icon รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ                                                                                                                                                                                                                                                                                          asterisk orange iconข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ

asterisk orange icon ภาพกิจกรรมฝึกอบรม

 

 

hop


ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

 จังหวัดสงขลา
          + สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรบางกล่ำ จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรสทิงพระ จำกัด
 จังหวัดพัทลุง
          + สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรพนมวังก์ จำกัด
          + สหกรณ์กองทุนสวนยางในเขตปฏิรูปที่ดินบ้านทางเกวียน จำกัด
          + สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านโคกพญา จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.พัทลุง จำกัด
  จังหวัดสตูล
          + สหกรณ์การเกษตรท่าแพ จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพค.สตูล จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรละงู จำกัด
 จังหวัดตรัง
          + สหกรณ์การเกษตรห้วยยอด จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด
          + สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด
   

 


เชื่อมโยงข้อมูล

  ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ
  bullet goข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet goข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet goพรบ.การยางแห่งประเทศไทย
  bullet goสารสหกรณ์ bullet go แนวทางปฏิบัติที่ดีของสหกรณ์ bullet goรหัสการเงิน ปปง.
  bullet goแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet goกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet goพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
  bullet goเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ทั้งระบบ bullet goประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน bullet goประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ
  bullet goการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet goTHAI ASEAN COOP bullet goพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ
  bullet goคำรับรองปฏิบัติราชการ bullet go ทำเนียบสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์  
  bullet goรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  bullet goการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์