ข่าวประชาสัมพันธ์

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่งnewff24

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่งnewff24

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่งnewff24

-คลิปวีดีท้ศการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 

- ราคากลางงานทาสีอาคารสำนักงาน-VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ( version 10 ) 

-สารรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริม

-การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) 2561

 

 

 

 

 

banner17

 

 

 banner18

 

ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์  
right ข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม right ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร    
right สารสหกรณ์ right ข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น    
right แผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ right กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน    
right ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. right ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
right การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน right THAI ASEAN COOP    
right คำรับรองปฏิบัติราชการ  
right รายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ  
right การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ rightพรบ.การยางแห่งประเทศไทย  
right นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส rightรหัสการเงิน ปปง.  
  rightพรบ.อำนวยความสะดวกฯ  
  rightประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ  
  rightพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ  
     


banner19