APPF30

 <<< Click >>>

HOPE 001

 

  foodsafety

 

news icon1

-ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังขับเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้newff24

-ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่ได้รับทดแทน จำนวน 1 รายการ

-ขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ พร้อมรื้อถอน จำนวน 1 รายการ

- ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 20 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

พัสดุชำรุด 10 รายการ

- พัสดุยานพาหนะ 1 รายการ

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 -ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

-กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขอเชิญสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Mobile Application “Coopcare” ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยเป็นบริการค้นหาเส้นทางร้านสหกรณ์ด้วย GPS คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม( 10 มี.ค.63)

-สารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ 

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 2 ตำแหน่ง

-ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด 1 ตำแหน่ง

-คลิปวีดีท้ศการเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562 

- ราคากลางงานทาสีอาคารสำนักงาน-VTR โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาเกษตรอย่างยั่งยืน ( version 10 ) 

-สารรัฐมนตรี เนื่องในวันสถาปนากรมส่งเสริม

-การถอดบทเรียนการเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ (ศรร.) และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) 2561

 

 

 

 

123458888

 

            my photo collage 118                             my photo collage 120

 

 

 

                   

 banner17

 

 

 banner18

 

ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์  
right ข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม right ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร    
right สารสหกรณ์ right ข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น    
right แผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ right กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน    
right ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. right ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน    
right การปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน right THAI ASEAN COOP    
right คำรับรองปฏิบัติราชการ  
right รายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ  
right การขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ rightพรบ.การยางแห่งประเทศไทย  
right นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส rightรหัสการเงิน ปปง.  
  rightพรบ.อำนวยความสะดวกฯ  
  rightประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ  
  rightพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ  
     

 

banner19