ข่าวประชาสัมพันธ์

ps  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3 กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง”
           วันที่  5 – 6 กุมภาพันธ์ 2562   ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด   จังหวัดระยอง

โครงการสหกรณ์เข้มแข็ง สมาชิกยั่งยืน กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ “ผู้นำการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์”
           วันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง จำกัด   จังหวัดระยอง


 sonข่าวกิจกรรม