ข่าวประชาสัมพันธ์

1495454917 bullet green alt18 กันยายน 2563 ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขายน้ำนม ปี 2563/2564 icon new1
1495454917 bullet green alt
9 กันยายน 2563 ประกาศคณะกรรมการสวัสดิการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบเสื้อตราสัญลักษณ์กรมส่งเสริมสหกรณ์ icon new1
1495454917 bullet green alt21 สิงหาคม 2563 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน icon new1

1495454917 bullet green alt21 สิงหาคม 2563 รับฟังความคิดเห็น ร่างกฎกระทรวงกำหนดการฝากเงินและการลงทุน ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563 (21 ส.ค. - 10 ก.ย. 2563) icon new1


 

ข่าวกิจกรรมของสำนักงาน

 

3

ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ
bullet green altข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet green altข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet green altพรบ.การยางแห่งประเทศไทย  
bullet green altสารสหกรณ์ bullet green altข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น bullet green altรหัสการเงิน ปปง.  
bullet green altแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altพรบ.อำนวยความสะดวกฯ  
bullet green altยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. bullet green altประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน bullet green altประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ  
bullet green altการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet green altTHAI ASEAN COOP bullet green altพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ  
bullet green altคำรับรองปฏิบัติราชการ      
bullet green altรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์      
bullet green altการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์      
bullet green altนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส