สื่อสารคดี (Documentary)


ข่าวประชาสัมพันธ์

1495454917 bullet green alt18 ตุลาคม 2564 ขอเชิญร่วมตอบแบบประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น (ร่าง) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การกำหนดข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์เกี่ยวกับการขาย การโอน และการจ่ายคืนค่าหุ้น พ.ศ. 2564 icon new1
1495454917 bullet green alt30 กันยายน 2564 ปตท. บรรเทาผลกระทบจาก โควิด-19 ผู้ขับขี่แท็กซี่สาธารณะ ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน -31ธันวาคม 2564 icon new1

1495454917 bullet green alt22 กันยายน 2564 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ icon new1 
1495454917 bullet green alt21 กันยายน 2564 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ icon new1

 

ข่าวกิจกรรมของสำนักงาน

 

3

ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ
bullet green altข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet green altข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet green altพรบ.การยางแห่งประเทศไทย  
bullet green altสารสหกรณ์ bullet green altข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น bullet green altรหัสการเงิน ปปง.  
bullet green altแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altพรบ.อำนวยความสะดวกฯ  
bullet green altยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. bullet green altประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน bullet green altประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ  
bullet green altการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet green altTHAI ASEAN COOP bullet green altพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ  
bullet green altคำรับรองปฏิบัติราชการ      
bullet green altรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์      
bullet green altการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์      
bullet green altนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส