communication of cases


ข่าวประชาสัมพันธ์


1495454917 bullet green alt25 พฤษภาคม 2565 ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการ ก.พ.ค. เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค. พ.ศ. 2565 icon new1
1495454917 bullet green alt
11 พฤษภาคม 2565 การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2565
1495454917 bullet green alt3 พฤษภาคม 2565 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ขอเชิญชวนลงทะเบียนรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565
1495454917 bullet green alt26 เมษายน 2565 ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การขอยืมตัวข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิเทศสัมพันธ์ และ/หรือ ตำแหน่งอื่นๆ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
1495454917 bullet green alt27 มกราคม 2565 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานภาครัฐในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


news

data link

ข้อมูลกรมส่งเสริมสหกรณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับสหกรณ์ เกี่ยวกับ พรบ. กฎหมายต่างๆ
bullet green altข้อมูลรายงานการเงินระดับกรม bullet green altข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร bullet green altพรบ.การยางแห่งประเทศไทย  
bullet green altสารสหกรณ์ bullet green altข่าวเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น bullet green altรหัสการเงิน ปปง.  
bullet green altแผนพัฒนาด้านการสหกรณ์ bullet green altกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน bullet green altพรบ.อำนวยความสะดวกฯ  
bullet green altยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กสส. bullet green altประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน bullet green altประกาศคณะฯว่าด้วยราคาสินค้าฯ  
bullet green altการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน bullet green altTHAI ASEAN COOP bullet green altพระราชบัญญัติคลังสินค้า ไซโลฯ  
bullet green altคำรับรองปฏิบัติราชการ      
bullet green altรายงานประจำปีกรมส่งเสริมสหกรณ์      
bullet green altการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์      
bullet green altนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส