แผนการถ่ายทอด ปีงบประมาณ 2564 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------

    ธันวาคม 2563
 ๒๑-๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดเลย
 ๒๙-๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ จังหวัดเลย
    มกราคม 2564
๕-๖ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดขอนแก่น
๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดขอนแก่น
๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดหนองบัวลำภู
๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดหนองบัวลำภู
     
    กุมภาพันธ์ 2564
๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดอุดรธานี
๓-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  จังหวัดอุดรธานี
  ๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดหนองคาย
 ๑๗-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ จังหวัดหนองคาย 
  ๒๒-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ  จังหวัดบึงกาฬ
๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์  จังหวัดบึงกาฬ