ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรกุดดู่ จำกัด อ.กุดดู่ จ.หนองบัวลำภู  ในวันที่ ๑๘-๑๙  มกราคม ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม