ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรโนนม่วงยางหล่อหนองกุ้งแก้ว จำกัด อ.ศรึบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู  ในวันที่ ๒๓-๒๒  มกราคม ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม