ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี  ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม