ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี จำนวน ๒ รุ่น  ในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม