ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ ณ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย  ในวันที่ ๑๕-๑๖ กุมภาพันะ์ ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม