ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น จัดการอบรมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร พัฒนาสมาชิกสร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลกิจการสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ โพนพิสัย จำกัด อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย จำนวน ๒ รุ่น  ในวันที่ ๑๖-๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
             
 

ภาพกิจกรรม