งบประมาณ ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
63budget 001

62budget 001

61budget CSS7

budget59

ปีงบประมาณ 2552
 
     
 
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
132,500
-
-
2.งบดำเนินงาน      
- ค่าตอบแทน,ใช้สอย,วัสดุ
2,796,600
-
-
- ค่าสาธารณูปโภค
222,400
-
-
3.งบรายจ่ายอื่น
-
-
-
4.งบลงทุน
363,200
-
-
       
 
ปีงบประมาณ 2551
 
     
 
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
135,500
135,500
-
2.งบดำเนินงาน      
- ค่าตอบแทน
5,322,350
5,172,852.40
149,497.60
- ค่าสาธารณูปโภค
222,400
217,041.54
5,358.46
3.งบรายจ่ายอื่น
-
-
-
4.งบลงทุน
-
-
-
       
 
ปีงบประมาณ 2550
 
     
 
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
126,000
126,000
-
2.งบดำเนินงาน      
- ค่าตอบแทน
4,581,080
4,255,544.10
-
- ค่าสาธารณูปโภค
230,000
230,000
-
3.งบรายจ่ายอื่น
21,800
21,800
-
4.งบลงทุน
00
-
-
       
     
 
ปีงบประมาณ 2549
 
     
 
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
118,790
118,314.60
475.60
2.งบดำเนินงาน      
- ค่าตอบแทน
3,373,720
3,272,817.32
130,902.68
- ค่าสาธารณูปโภค
234,100
234,100
-
3.งบรายจ่ายอื่น
423,000
411,958
11,042
4.งบลงทุน
84,000
84,000
-
       
 
ปีงบประมาณ 2548
 
     
 
รายการ
เงินงบประมาณ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
197,800
-
-
2.งบดำเนินงาน      
- ค่าตอบแทน
2,159,300
-
-
- ค่าสาธารณูปโภค
180,800
-
-
3.งบรายจ่ายอื่น
-
-
-
4.งบลงทุน
266,700
-
-
       
     
  ปีงบประมาณ 2547  
     
 
รายการ
เงินที่เบิก(บาท)
คงเหลือ(บาท)
แผนงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ งานส่งเสริมและกลุ่มเกษตรกร
 
 
1. งบบุคคลากร (ค่าจ้างชั่วคราว)
343,658.06
20,180.94
2.งบดำเนินงาน
-
-
- ค่าตอบแทน
4,122,810.29
36,637.65
- ค่าสาธารณูปโภค
262,350.06
-
3.งบรายจ่ายอื่น
992,294.00
-
4.งบลงทุน
110,438.00
-