พันธกิจศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

ภารกิจที่ 1  ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย รูปแบบในการพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ สหกรณ์ด้านการจัดตั้ง การบริหารองค์กร การบริหารการจัดการ และด้านธุรกิจ ของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

ภารกิจที่ 2  ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยี

ภารกิจที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์

ภารกิจที่ 4  ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับบุคลากรสหกรณ์  กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป

ภารกิจที่ 5  ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการผลิต การแปรรูป  การบริหาร การจัดการและการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ภารกิจที่ 6  ดำเนินการเกี่ยวกับงานเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน  และความก้าวหน้าของกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

ภารกิจที่ 7  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

       

ไปที่หน้า วิสัยทัศน์

ไปที่หน้า เป้าหมาย