คลากรศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 
-------------------------------------------------------------------------

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีอัตรากำลังทั้งสิ้น 14 อัตรา โดยมีข้าราชการ 9 อัตรา , ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา  และพนักงานราชการ 2 อัตรา  โดยสามารถแบ่งออกตามสายงานได้ตามนี้ 

         bullet ผู้อำนวยการศูนย์ฯ           bullet  งานฝึกอบรม            bullet  งานธุรการ          bulletงานการเงิน      bullet งานโสตทัศนศึกษา        bullet งานยานพาหนะ  

ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗
   per001 suvit  นายสุวิทย์   เวียงกมล
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
              ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรสาร  043 466582
โทรศัพท์มือถือ 094 938 5955
E-Mail :  suvit@cpd.go.th

  

งานฝึกอบรม
 

 

per002 natthasat

  นายณัฐเศรษฐ์  ธีรฐิติธรรม
ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลอาวุโส
เลขที่ตำแหน่ง  743
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
            สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail :  natsett
   per005 namon    นางสาวณมน  ศรีภูมิ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail :  weluwan sr
 
   per006 supan    นายสุพรรณ  ซ่อนกลิ่น
ตำแหน่ง    นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  744
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรศัพท์มือถือ089 940 8609
E-Mail :  supan s
   P amnuay     นายอำนวย  วันทา
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา
            สาขา 

โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail :  
 
   per007 tatitaphon     นางสาวตตริตราภรณ์  สำราญรักษ์
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม - 
                       อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : 
   direk    นายดิเรก  จำปาบุญ
ตำแหน่ง    นักทรัพยากรบุคคล
เลขที่ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรศัพท์มือถือ-
E-Mail :  direk jpp
 
       งานธุรการ
   per009 worasit      นายวรสิทธิ์  ศรีมูล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  639
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
ส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 043 466581-2
โทรศัพท์มือถือ 089 714 1941
E-Mail : warasit
   Per013 yupaporn      นางยุภาภรณ์  สะเดา
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 3
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ

วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น 
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : yupapoon sd
 

       งานการเงิน

   per007 kamonwan      นางกมลวรรณ  พรรณวงศ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  640
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
บริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : kamolwan
   patcharee      นางสาวพัชรี  เกตุภูเขียว
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง  พนักงานราชการ
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
การบัญชี
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : 
 
       งานโสตทัศนศึกษา
   Per008 surasak      นายสุรศักดิ์  ยอดเมืองเจริญ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง  630
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี 
            สาขา 
ส่งเสริมสหกรณ์
โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : surasak
       
 งานพาหนะและขนส่ง
  Per012 arthisak        นายอธิศักดิ์  เราเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
            สาขา 

โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : sakon rl
  Per011 suriya     นายสุริยะ  ประกิจธัญ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
เลขที่ตำแหน่ง  ลูกจ้างประจำ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
            สาขา 

โทรศัพท์ 043 466581-2
E-Mail : suriya pk