เป้าหมายศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

 

1. เพื่อพัฒนาการให้การศึกษาอบรม และการเรียนรู้ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. เพื่อพัฒนาระบบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพและครบวงจร
3. เพื่อจัดทำแผนพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ คุณธรรม และคุณค่า ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการสร้างสรรค์และพัฒนางานสหกรณ์
5. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนา KUSA (Knowledge/Understand/Skill/Attitude)ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผล
6. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา KUSA ของบุคลากรกรมฯเพื่อให้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีในการพัฒนาสหกรณ์
7. เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับสหกรณ์ให้กับสมาชิกสหกรณ์ บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
8. เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิต และการแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
9. เพื่อพัฒนาการบริหารการจัดการและธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
10. เพื่อเผยแพร่ผลงานของสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์
11. เพื่อให้สาธารณชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อกรมฯ สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
12. สนับสนุนแผนปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการ
13. เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

              

ไปหน้า วิสัยทัศน์

ไปหน้า พันธกิจ