โครงสร้างของหน่วยงาน

 โครงสร้างของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น มีข้าราชการ 9 ตำแหน่ง ,  ลูกจ้างประจำ 3 ตำแหน่ง และพนักงานข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
รวมทั้งสิ้น 14 ตำแหน่ง โดยแบ่งตามการปฏิบัติงานได้ 5 ฝ่าย ดังนี้

structor 07 5 sec

ประกอบด้วย
° นักทรัพยากรบุคคล 4 ตำแหน่ง
° นายช่างเครื่องกล   2 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานธุรการ   1 ตำแหน่ง
° 
พนักงานพิมพ์         1 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานธุรการ               1 ตำแหน่ง
° เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง
ประกอบด้วย
° เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 ตำแหน่ง

ประกอบด้วย
° พนักงานชับรถยนต์ 2 ตำแหน่ง