ผลการถ่ายทอด ปีงบประมาณ 2563 ของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

-----------------------------------------------------


ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น  มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

summery63 1 001