วิสัยทัศน์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7

 

 พัฒนาคนในขบวนการสหกรณ์ให้มีศักยภาพ

     

ไปหน้า พันธกิจ

ไปหน้า เป้าหมาย