การจัดการ องค์ความรู้
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น

ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์    
   ชุดการสอนสหกรณ์    
   องค์กรประชาชน    
 ความรู้เรื่องวิทยากร    
   การเป็นวิทยากร    
 ความรู้เรื่องการบริหารโครงการฝึกอบรม    
     บทนำเกี่ยวกับการบริหารโครงการฝึกอบรม    

     การบริหารโครงการฝึกอบรม

   
     สรุปการบริหารโครงการฝึกอบรม    
     ภาพสรุปองค์ความรู้การบริหารโครงการฝึกอบรม    
 ความรู้เรื่องการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ "ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน"    
     บทนำเกี่ยวกับการจัดนิทรรรศการ    
     การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ