HOPE001 Small

 

   Bannersaraka113     kapook dookdik 4323 44447      

                messageImage 1662696377603 Small  New Gif

    kapook dookdik 4323 44447 co-op kid ตอน 1วันสหกรณ์นักเรียน  kapook dookdik 4323 44447

 

                 hqdefault                                   hqdefault 1                                           

   kapook dookdik 4323 44447เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน     kapook dookdik 4323 44447 "กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน"  kapook dookdik 4323 44447

         และบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน'


               sddefault                                 mqdefault

          kapook dookdik 4323 44447 การจัดตั้งสหกรณ์นักเรียน     kapook dookdik 4323 44447                      kapook dookdik 4323 44447    " พวกเราชาวศูนย์ฯ 1    kapook dookdik 4323 44447

                                                                            พร้อมขับเคลื่อนค่านิยม CPD และวัฒนธรรม HOPE "

 

       e1 Small                     9887 Small

    kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP1                              kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP2 

 

              3Small                                      4 Small

     kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP3                            kapook dookdik 4323 44447 One Word Cooperative.EP4

 

              9874 Small                                      99945 Small Small

     kapook dookdik 4323 44447 สหกรณ์การเกษตรไทรน้อย                        kapook dookdik 4323 44447 ฐานการเรียนรู้ อุดมการณ์ หลักการ

                                                                                                    และวิธีการสหกรณ์

            888899 Small

      kapook dookdik 4323 44447 การบรูณาการ "การสหกรณ์"                                      

                     กับ 8 กลุ่มสาระ

 

"การจัดการเรียนรู้ในองค์กร"  คลิกลงค์ด้านล่าง

 1.กระบวนการจำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด 

 2.การเรียกดูรายงานในระบบ kTB Corporat Online      

 3.ปันผลเฉลี่ยคืน 

 4.กิจกรรมสหกรณ์ นักเรียน 

 5.เทคนิคการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์นักเรียนและบทบาทหน้าที่คณะกรรมการสหกรณ์นักเรียน 

 6.ประโยชน์ของสหกรณ์ 

   

" องค์ความรู้ที่จำเป็นในการพัฒนาสหกรณ์ "   คลิกลงค์ด้านล่าง

 1.บทบาทหน้าที่กรรมการและผู้ตรวจสอบกิจการ 

 2.สมาชิกและการมีส่วนร่วม 

 3.หลักการสหกรณ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 4.การบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์ 

 5.การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ 

 6.การบริหารจัดการซุปเปอร์มาเก็ตสหกรณ์แบบมืออาชีพ 

 7.การเงิน การบัญชี สำหรับกรรมการสหกรณ์ “การวิเคราะห์งบการเงิน” 

 8.หลักธรรมาภิบาล 

 9.ข้อบังคับที่กรรมการต้องรู้ 

  Bannersaraka14    kapook dookdik 4323 44447

       ประกาศผู้ชนะ จ้างปรับปรุงอาคารสนง.ศูนย์ฯ 1 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคายานพาหนะ ปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศประกวดราคาปรับปรุง.อาคาร สนง.ศูนย์ฯ1  

       ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก  

       ประกาศผู้ชนะ จัดซื้อชุดโปรแกรมจัดการ  สนง  

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมา พขร.นายพินิช 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมา พขร. นายปิยะ 

       ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคากำจัดปลวกหนูแมลงปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศแผน  (รถกระบะและปรับปรุงสนง.) ปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รปภ.และแม่บ้านประจำปีงบประมาณ 2566 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอกาศ 2565 

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 2565

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด  2565

       ประกาศจำหน่ายพัสดุ 2564 

       ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

       ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2565 

       เอกสารประกวดราคาจ้าง  

       ประกาศประกวดราคาปรับปรุงบ้านพัก2565 

       ประกาศเผยแพร่แผน ศูนย์ฯ 1  

       ประกาศแผนจ้างเหมาบริการพขร.และกำจัดปลวก 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ 

       ประกาศผู้ชนะการผู้ชนะเสนอราคา จ้างพนักงานขับรถยนต์ 

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการกำจัดปลวกหนูและแมลงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ 2565 

       ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

       ประกาศประกวดราคาจัดจ้าง(e-bidding)ซ่อมแซมครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2564

       ประกาศผู้ชนะจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาแม่บ้าน ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมา รปภ. ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2565

       เอกสารประกวดราคาจ้าง(e-bidding)แม่บ้าน ปีงบประมาณ 2565  

       เอกสารประกวดราคาจ้าง(e-bidding)รปภ. ปีงบประมาณ 2565

       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง) 2564

       ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ์้อหมึกปริ้นเตอร์

       ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ์้อผ้าปูที่นอน

       ประกาศ การขายทอดตลาดพัสดุครุภัฑ์กรณีพัสดุชำรุดจำนวน 9 รายการ