ประวัติหน่วยงาน

Ben 015 bon

ยุคเริ่มต้น ปี พ.ศ.2525 หน่วยเคลื่อนที่อบรม สังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิบัติงานฝึกอบรม
ในพื้นที่ ซึ่งดำเนินการโดยส่งคณะข้าราชการจากส่วนกลางกระจายไปตามพื้นที่ทั่วประเทศไทย แต่ละคณะจะมีพื้นที่รับผิดชอบซึ่งปฏิบัติงานโดยการตระเวณไปเป็นแรมเดือน ในรูปแบบของการจัดประชุมประชาชนตามวัด ตามหมู่บ้าน มีเครื่องปั่นไฟ
เครื่องฉายหนัง เครื่องขยายเสียง ถ่ายทอดความรู้เรื่องการสหกรณ์ชนิดค่ำไหนนอนนั่น 
คล้ายกับการฉายหนังขายยา ในอดีตเมื่อ 30 ปีที่ผ่านมา

ยุคก่อตั้ง มีการก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการฝึกอบรมในแต่ละภาค 
เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมของบุคลากร อุปกรณ์ ในปี พ.ศ. 2527 รวม 10 ศูนย์
์ โดยใช้ชื่อ ศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 1 – 10 สำหรับศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์ที่ 8 ตั้งอยู่ที่บริเวณ
โครงการหุบกะพง ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2528 
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นเงิน 2,705,000 บาท ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2529 
ซึ่งก่อนนั้นได้สร้างบ้านพัก 4 หลัง สำหรับเป็นที่พักของบุคลากร และต่อมาภายหลังได้สร้างหอพักขนาด 50 เตียง โรงอาหาร ซึ่งเป็นสถานที่อำนวยความสะดวกในการจัดฝึกอบรม ตลอดมา โดยมีบุคลากรที่มีความชำนาญหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน


ยุคปัจจุบัน เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15
ภารกิจปรับเปลี่ยนจากยุคต้นและยุคก่อตั้ง คือ ไม่มีหน่วยเคลื่อนที่อบรม
แต่ยังคงให้บริการกระบวนการให้การศึกษาอบรม สำหรับบุคลากรสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ใน 4 จังหวัดที่ได้รับมอบหมาย  (จังหวัดราชบุรี   กาญจนบุรี นครปฐม และสุพรรณบุรี)