7 ตุลาคม 2561 นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรอู่ทอง จำกัด จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อติดตามการวางรูปแบบการแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ ระดับผู้นำและระดับกลุ่มสมาชิกพร้อมพบปะสมาชิกของสหกรณ์เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคของสหกรณ์ และได้มอบหมายให้ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 15 จังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกเพื่อให้ความรู้สร้างความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และสร้างจิตสำนึกความเป็นเจ้าของสหกรณ์ให้กับสมาชิก เพื่อสร้างการรับรู้ให้สมาชิกได้เข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแล และพัฒนาสหกรณ์ของตนเอง สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์อย่างยั่งยืน